Hulp in school

Ouderraad

De ouderraad (OR) van Het Mozaïek bestaat uit minimaal 8 ouders. Bij voorkeur zijn beide locaties gelijk vertegenwoordigd. De OR organiseert in samenwerking met teamleden een aantal activiteiten zoals het kerstfeest, sinterklaasfeest, het paasfeest, (jeugd)avondvierdaagse, schoolreisjes e.d. en probeert daarbij zoveel mogelijk ouders te betrekken. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieboekje door de OR aan de ouders aangeboden. Daarin staan alle activiteiten vermeld en ouders krijgen de gelegenheid zich als hulpouder op te geven.

OR ALK OR CAS

OR-leden locatie Voordijkshoorn                             OR-leden locatie Hof van Delft

Klassenouders

Elke groep heeft één of twee klassenouders. De klassenouder ondersteunt de leerkracht of soms de ouderraad bij het coördineren en organiseren van activiteiten. Hij/zij is zelf geen lid van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar spreken de leerkracht en de klassenouder door welke taken de klassenouder gaat oppakken.

  • Klassenblogs

    Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

    Lees de klassenblogs