Informatie aan ouders

Op Het Mozaïek vinden wij het van groot belang om u goed en tijdig in te lichten over de dagelijkse gang van zaken op school. Er zijn structurele momenten in het jaar om de voortgang en het welbevinden van uw kind te bespreken met elkaar en van gedachten te wisselen hierover. De informatie die u over uw kind aan ons geeft, is belangrijk voor ons en voor het functioneren van uw kind op school.

Wanneer uw kind met 4 jaar op school komt, vragen wij u een kleutervragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst vindt u vragen over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie helpt ons bij het geven van onderwijs op maat. In de eerste periode op school komt de leerkracht op huisbezoek om de eerste ervaringen met elkaar te delen en nader kennis te maken.

Vanaf groep 2 wordt u binnen zes weken na de start van het schooljaar uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. Dit gesprek heeft als doel de onderwijsbehoeften van het kind nog scherper te krijgen. Leerkrachten en ouders informeren elkaar en delen kennis, ervaringen en verwachtingen. In dit gesprek wordt ook met de ouders besproken of de leerling extra hulp / extra uitdaging krijgt in de klas en wat deze extra hulp/uitdaging inhoudt.

Twee keer per jaar verschijnt er een rapport om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind op school. In het rapport staan de resultaten van uw kind beschreven met gebruik van cijfers en letters. U ontvangt een uitnodiging om het rapport met de leerkracht te bespreken in een rapportgesprek.

Maandelijks ontvangt u van ons de digitale schoolbrief. Daarin vermelden wij inhoudelijk en organisatorisch nieuws over Het Mozaïek. U vindt de nieuwsbrief ook op onze website.

De schoolgids wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De schoolgids is te vinden (en te downloaden) op de website. Wanneer u toch een geprinte versie van de schoolgids wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij de directie.

Elk jaar ontvangen de ouders een activiteitenkalender van het schooljaar. Hierop staan alle activiteiten, vakantiedagen en studiedagen gepland. Hoewel wij dit zo veel mogelijk proberen te voorkomen, verandert een enkele keer de datum van een activiteit. Wanneer dat gebeurt, wordt u hierover geïnformeerd in de schoolbrief of een aparte brief. De studiedagen en vakantiedagen staan vast.

Informatie aan gescheiden ouders

Wij hebben ervoor gekozen om de ouder/verzorger bij wie het kind woont “actief” te informeren, en de eventuele andere ouder “passief” te informeren. Dit wil zeggen dat de school de informatie, brieven, rapporten e.d. aan de ouder of verzorger geeft bij wie het kind in huis woont. Het is de bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de hoogte brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind woont dit niet doet, dan kan de andere ouder zelf aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te worden. Ook kan deze ouder vragen om een apart rapportgesprek. Voor dit gesprek zal de ouder dan zelf een afspraak moeten maken met de leerkracht.

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. De school zal deze informatie op verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie (maar moet daar wel zelf om vragen!).

We gaan er van uit dat u ons tijdig en zo volledig mogelijk informeert over relevante informatie zoals bijvoorbeeld het ouderschapsplan en omgangsafspraken die van belang zijn voor de school.

Digitale ondersteuning

De school maakt gebruik van het ouderportaal van het digitale systeem ParnasSys voor de leerlingadminstratie en leerlingvolgsysteem. Alle ouders kunnen via een eigen, unieke inlogcode toegang krijgen tot het ouderportaal. Hierin kunt u uw administratieve gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Ook vindt u hier onder andere de activiteitenkalender en korte mededelingen.

Bij vragen, onduidelijkheden of zorgen over uw kind, richt u zich dan altijd eerst tot de leerkracht van uw kind. De leerkrachten zijn voor alle vragen uw eerste aanspreekpunt!

  • Klassenblogs

    Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

    Lees de klassenblogs