MR/GMR

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en beslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel mede invloed uitoefenen op het beleid van de school. In de wet zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. In grote lijnen komt het er op neer dat de MR bevoegd is om mee te praten over alle aangelegenheden die de school betreffen vanuit de optiek van ouders en leerkrachten. Ook is vastgelegd dat de directie voor een groot aantal onderwerpen instemming of advies nodig heeft van de MR voordat er een besluit genomen mag worden.

Wat is de rol van de MR?

Concreet overlegt de MR maandelijks met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld, veiligheid in en rond de school, de aandachtspunten in het schoolplan en het formatieplan. Ook ontwikkelingen voortkomend uit de Brede school en de betrokkenheid van ouders bij de school zijn punten die de aandacht hebben van de MR. Besluiten die de directie wil nemen op deze gebieden, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, (ook ongevraagd) kenbaar maken aan de directie. De MR heeft volgens de wet toegekende rechten waarmee zij advies of instemming verleent aan de voorgelegde besluiten.

Aan welke onderwerpen werkt de MR?

De MR werkt aan een veelvoud van zaken. In het jaarplan staan de onderwerpen genoemd die de MR in het huidige schooljaar wil behandelen. Daarnaast kunt u in de notulen lezen welke onderwerpen zijn behandeld. Diverse documenten van de MR kunt u vindt u via onderstaande link.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit ouders en uit personeelsleden. De Leden van de MR zijn:

 • Trudy Diteweg
 • Suzanne de Lange
 • Raymond Allewelt
 • Jolanda Korthout (voorzitter)
 • Marina Pool
 • Peter Judels
 • Eline Lankhuijzen
 • Sigrid Vervoort

Als u wilt kunt u contact opnemen met de MR via het email adres pjudels.mozaiek@gmail.com

Naast de MR bestaat er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR zijn alle scholen van de stichting SCO Delft e.o. vertegenwoordigd. De GMR bespreekt allerlei bovenschoolse zaken en heeft het overleg met de algemeen directeur van SCO Delft e.o.

 • Klassenblogs

  Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

  Lees de klassenblogs