Leerplicht en extra verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is geworden. U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit is verkrijgbaar bij de directie. De directie zal over verlof langer dan 10 dagen altijd met de leerplichtambtenaar overleggen. Ook bij vierjarigen willen wij u echter verzoeken gebruik te maken van het formulier voor de aanvraag van verlof, wanneer de afwezigheid voortijdig bekend is. Een vierjarige is niet leerplichtig, maar wel schoolplichtig.

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie vrij worden gegeven voor extra vakantie. Hierbij zal altijd om een werkgeversverklaring worden gevraagd. Dit verlof moet minimaal 4 weken van tevoren worden ingediend, het mag niet meer dan 10 dagen beslaan en het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een wettelijke verplichting;
 • verhuizing (1 dag);
 • huwelijk van naaste familie (1 dag; 2 dagen indien buiten de woonplaats);
 • ernstige ziekte van naaste familie;
 • overlijden van naaste familie;
 • 25/40/50-jarig ambtsjubileum en 12,5/25/40/50/60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • andere -naar oordeel van de directeur belangrijke- redenen, maar geen vakantieverlof.

Geen redenen voor verlof

Enkele voorbeelden waarbij geen verlof zal worden verleend:

 • familiebezoek
 • goedkopere vakantieperiode
 • eerder vertrek i.v.m. verkeersdrukte
 • deelname aan evenementen buiten schoolverband
 • ontbreken van andere boekingsmogelijkheden

Indien u het niet eens bent met een beslissing over verlof, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie (bij minder dan 10 dagen) of bij de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen). Uw verzoek kan dan opnieuw in overweging genomen worden.

Neemt u a.u.b. deze wettelijke regels ter harte!

 • Klassenblogs

  Wilt u het nieuws vanuit onze klassen lezen?

  Lees de klassenblogs