Ouderbijdrage

De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Op de eerste vergadering van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en wordt de begroting besproken en vastgesteld. Belangstellende ouders worden hiervoor uitgenodigd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Formeel is het schoolbestuur eindverantwoordelijk. Zij heeft de ouderraad een mandaat gegeven om de ouderbijdragen te beheren.

Uit de ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten bekostigd:

  • feesten: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, afscheidsfeest groep 8;
  • uitstapjes: schoolreizen groep 1-7, een deel van het kamp voor groep 8;
  • sportief: sportdag, korfbaltoernooi, hockeytoernooi, voetbaltoernooi, zwemwedstrijden, schaaktoernooi, (jeugd)avondvierdaagse;
  • overige activiteiten: verkeersveiligheid, luizenbestrijding, thema-avond, schoolplein, speelgoed.

Het ministerie van onderwijs heeft verplicht gesteld dat de basisschool met de ouders een (schriftelijke) overeenkomst sluit over het wel of niet betalen van de ouderbijdrage. In grote lijnen komt de overeenkomst er op neer dat de school sommige extra activiteiten alleen kan aanbieden indien ouders de ouderbijdrage betalen. Het gaat hier om zaken die los staan van het reguliere onderwijs zoals de kosten voor de jaarlijkse schoolreis, feesten, deelname aan sporttoernooien e.d. Kortom, de ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte van ouderbijdrage per schooljaar:

  • 1 kind op school: € 45,00 per jaar
  • 2 kinderen op school: € 85,00 per jaar
  • 3 kinderen op school: € 120,00 per jaar
  • 4 kinderen op school: € 150,00 per jaar

In de loop van de eerste schoolmaand ontvangt u van de ouderraad informatie over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL22 RABO 0172 9428 02, t.n.v. St PC BSO te Delft, o.v.v. ouderbijdrage Het Mozaïek en de naam van uw kind en de groep. In overleg met de penningmeester kan overeengekomen worden om de ouderbijdrage eventueel in termijnen te betalen. Ook kan in uitzonderlijke gevallen in overleg met de directie besloten worden om kwijtschelding te verlenen.